Tryk Enter for at søge eller ESC for at afslutte

Privatlivspolitk

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelses
forordningen artikel 13. 

Du har rettet henvendelse til Den danske Design- og Håndsværksefterskole 

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrerer dit ophold på Den danske Design- og Håndsværksefterskole Den dataansvarlige er: 

Peter Lindegaard 
Skolebyen 11 
6900 Skjern 
97 35 40 44 
dhe@dhe.dk 

Formålet med behandlingen er, at kunne administrerer dit ophold på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelses forordningens artikel 6. stk. 1 punkt b. 

Den danske Design- og Håndsværksefterskole har herudover valgt, at anvende samtyk- ke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. 

Den danske Design- og Håndsværksefterskole videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil. 

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år. 

Oplysninger om karakterer vil ikke blive slettet. 

I henhold til databeskyttelse forordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet. 

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelses forordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrerer dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på skolen må bringes til ophør. 

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Den danske Design- og Håndsværksefterskole behandling af dine personoplysninger ukorrekte. 

Privatliv- og databeskyttelse for Den danske Design- og Håndværksefterskole 

1. Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige 

Den danske Design- og Håndværksefterskole, herefter kaldet Skolen er en efterskole  undervisningstilbud til 9 og 10 klasses elever. 

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen. 

Skolen er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. 

Skolen har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver. 

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for elever og forældre og andre samarbejdspartnere. 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige

Peter Lindegaard 
Tlf: 97 35 40 44 
Mail: dhe@dhe.dk 

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder 

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke 

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige. 

For at kunne administrere dit ophold på Skolen behandler vi almindelige oplysninger, artikel 6, oplysninger om CPR.nr. følsomme oplysninger artikel 9 og evt. oplysninger om strafbare forhold hvis dette er relevant. 

Hjemlen hertil findes i artikel 6 stk. 1. pkt. a og b. og artikel 9 stk. 2 pkt. A. 

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke 

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. 

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. 

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold Skolen, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for Skolen opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling eller dit ophold på Skolen. 

De kategorier af personoplysninger, som Skolen behandler 
Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelses Forordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v. Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelses Forordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Skolen og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger. 

Videregivelse af oplysninger 
Skolen videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller din værge/dine forældre har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne. 

3. Indsigt i egne oplysninger 

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre elever og lærere på Skolen. 

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor. 

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis. 

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning. 

4. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning 

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges. 

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering. 

5. Sletning af Personoplysninger 

Skolen opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold. 

Når du ikke længere har ophold på Skolen opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Skolen, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Skolen, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen. 

I forbindelse med ansøgning om optagelse på Skolen modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder. 

7. Liste over software og hjemmesider eleverne bruger på Dhe.

Liste over software og hjemmesider eleverne bruger på Dhe

6. Datasikkerhed 

Skolen overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene. 

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik. 

8. Klagevejledning 

Ønsker du at klage over Skolens behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Telefon 33 19 32 00. E-mail: dt@datatilsynet.dk. Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/ 

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

Følg med: